رتبه بندی چالش های تجای سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات
۶-۱ روش کلی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی است زیرا به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می پردازد؛ در تحقیق توصیفی به توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط می پردازیم (خاکی، ۱۳۸۸). از نظر نوع داده‌ها نیز این تحقیق کمی ‌می‌باشد؛ همچنین پژوهش از نوع پیمایشی است زیرا درباره ی اینکه گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند تحقیق می کنیم (خاکی، ۱۳۸۸).
پایان نامه - مقاله - پروژه
۱-۶-۱ قلمرو مکانی- جامعه تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت ها و سازمان های مرتبط با صنعت نانو مواد و تجهیزات نانو در سطح شهر تهران می باشد.
۲-۶-۱ قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی پژوهش شامل طراحی، توزیع، جمع آوری و تحلیل پرسشنامه یک دوره ی ۱۱ ماهه بود که از ابتدای اسفند ماه سال ۹۱ تا اوایل بهمن ماه سال ۹۲ به طول انجامید. توزیع وگردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه در طی یک دورۀ دو ماهه (آذر و دی ماه ۹۲) بوده و تحلیل داده‌ها و نتیجه گیری تحقیق نیز در دی و اوایل بهمن ماه سال جاری صورت پذیرفت.
۳-۶-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
تعداد کل شرکت های موجود در صنعت نانومواد و تجهیزات با مراجعۀ حضوری به مؤسسۀ خدمات فناوری تا بازار به دست آمد که تعداد ۹۱ شرکت را شامل می شد. حجم نمونۀ آماری با بهره گرفتن از فرمول کوکران به دست آمد که مشتمل بر ۷۳ مدیر می شد. بدین ترتیب پرسشنامه ها به جهت معلوم بودن حجم جامعه و شدید نبودن تغییرات صفت مورد مطالعه با بهره گرفتن از تکنیک نمونه گیری تصادفی ساده در اختیار مدیران شرکت ها قرار گرفت؛ با این حال پس از ارسال و پیگیری پرسشنامه ها نهایتاً ۶۰ پرسشنامه عودت داده شد.
۴-۶-۱روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
در این تحقیق جهت تدوین مطالب وپیشبرد اهداف علاوه بر مطالعه و بررسی کتب، مقالات و آثار مؤلفین و محققین در زمینۀ وضعیت توسعۀ فناوری نانو در کشور و در سطح جهان به عنوان منابع ثانویه، از پرسشنامه هایی مشتمل بر سؤالات با گزینه های مشخص (طیف لیکرت) استفاده گردیده و نیز به دلیل مکفی نبودن اطلاعات در حوزۀ نانو به جهت جدید بودن این حوزه و همچنین جهت پوشش دهی برخی سوگیری های احتمالی در پرسشنامه، از رویکرد مصاحبه با متخصصین امر که بنابر دسترسی انتخاب گردیده اند جهت کسب اطلاعات و بحث در رابطه با موضوعات مشخص شده در اهداف بهره گیری خواهد شد و بر اساس آن چالش های فراروی توسعۀ این فناوری نوظهور در کشور که در برخی از موارد در خصوص سایر فناوری ها نیز عمومیت دارد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.
۵-۶-۱ روش های تحلیل داده ها
داده های بدست آمده از پژوهش با بهره گرفتن از تکنیکهای ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت:
آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن داده ها
آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی ابزار
تحلیل عاملی تاییدی به منظور سنجش مدل و میزان اهمیت هریک از شاخص ها
آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عوامل مؤثر
آزمون T یک نمونه ای
آزمون T مستقل
۶-۶-۱ موانع و محدودیتهای تحقیق
نوپا بودن صنعت ومحدودیت دسترسی به منابع تحقیقاتی غنی
محدودیت تحقیقات انجام گرفته در حیطۀ بازرگانی و تجاری سازی در این صنعت
۷-۶-۱ چارچوب کلان نظری تحقیق
مدلی که در ادامه می آید مهمترین فاکتورهای اثرگذار بر تجاری سازی که در مقالات متعددی بدانها اشاره گشته را به تصویر می کشد.
سیاسی
قانونی
مالکیت معنوی
استانداردها
پارک های فناوری
مقررات زیست محیطی
نیاز مصرف کننده
محصول
کانال های توزیع
نگرش مصرف کننده
منابع مالی در دسترس
بودجه های دولتی
اتحادهای مالی استراتژیک
کمبود ایده
تعامل میان دو بخش تحقق و توسعه
سرمایه گذاری
H3
H1
H2
H4
H5
کارکنان
مدیران
آموزش
مهارت کار گروهی
شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق (تلفیقی)- برگرفته از مقالات Lee, Jhon & Shin, 2013 ، Oriakhi,2004؛ McNeil et al, 2009 و Main,2008
همانگونه که از عنوان تحقیق نیز بر می آید، متغیر وابسته در این پژوهش «تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات» است و سایر فاکتورهای اثرگذار بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانو مواد و تجهیزات به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار بر فرایند تجاری سازی محسوب می گردند و عبارت اند از: چالش نیروی انسانی، چالش منابع مالی ،چالش تحقیق و توسعه، چالش نیاز بازار و چالش های زیرساختی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...