در پرسشنامه دوم که هدف آن تعیین میزان آمادگی مدیریت دانش در سازمان دانش محور مورد مطالعه - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو- بر اساس عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش می‌باشد، از مدیران و کارشناسان ارشد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بهره گرفته شده است. پرسشنامه در میان افراد مرتبط در طراحی و برنامه ریزی اجرای مدیریت دانش در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو توزیع گردید. رشته تحصیلی اکثریت پاسخ دهندگان مدیریت بود به طوری که از ۱۲ نفر از پاسخ دهندگان تنها ۲ نفر فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد فنی و مهندسی بودند. همچنین از نظر سطح تحصیلات همه پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشند. بر اساس سابقه کار، تعداد ۵ نفر از پاسخ دهندگان دارای سابقه کار ۲ سال و ۷ نفر دیگر دارای سابقه کار ۶ تا ۸ سال در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو می‌باشند.

۴-۳-آزمون اهمیت عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور

به منظور پاسخگویی به سوال «عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏های دانش محور کدامند؟» آزمون فرض زیر بیان گردید.
برای فرض صفر (H0) این سوال می‌توان نوشت:
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی، فرهنگ سازمانی، پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی سازمان و استراتژی و اهداف عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏های دانش‏محور نمی‏باشند.
و بنابراین فرض H1 متناسب با آن عبارتست از:
توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی، فرهنگ سازمانی، پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی سازمان و استراتژی و اهداف عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏های دانش‏محور می‏باشند.
پس از مرور ادبیات موضوع و اخذ نظر خبرگان در خصوص عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور علاوه بر ۴ عامل ذکر شده ۶ عامل ساختار و زیر ساخت های سازمانی، الگوبرداری و اندازه گیری عملکرد، زیر ساختار های سیتم های اطلاعاتی، کار تیمی و گروه‌های تعامل اجتماعی، مدیریت تغییر، استراتژی و اهداف و فرایند های مدیریت دانش نیز به عنوان عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور شناسایی گردیدند که در این قسمت، تحلیل مربوط به تایید و سنجش میزان اهمیت ۱۰ عامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور ارائه می‌گردد که به وسیله قسمت اول پرسشنامه اول (خبرگان) سنجیده شده و علاوه بر آزمون روایی عوامل، اساسی برای تشکیل چارچوب عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور فراهم می‌آورد. بدین منظور خبرگان میزان اهمیت هر یک از ۱۰ عامل را در قسمت اول پرسشنامه اول بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت تعیین نموده‌اند. به منظور تایید روایی و اهمیت ۱۰ عامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور از آزمون دو جمله‌ای با فاصله اطمینان ۹۵% استفاده شده است. اطلاعات مربوط به این قسمت در جداول ۴-۲ و ۴-۳ ارائه شده است.
جدول ۴-۲- اطلاعات قسمت اول پرسشنامه اول (اهمیت عوامل)

 

حداکثر
حداقل
انحراف معیار
میانگین
تعداد
عوامل موفقیت مدیریت دانش

 


پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی سازمان

 


ساختار و زیر ساخت های سازمانی

 


توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...