با توجه به آنکه مقدار اعتبار آزمون در جدول ۴-۲۴ از ۰,۰۵ کمتر است بنابراین می توان گفت که فرض صفر آماری (مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر) با سطح خطای۵ درصد رد می شود و بعبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد بین افزایش توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار و آشنایی وارد کنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی، رابطه معنی دار وجود دارد اما این رابطه خیلی قوی نیست. با توجه به اینکه ضریب همبستگی فوق برابر ۰,۱۹۱ و مثبت است می توان گفت که رابطه بین این دو متغیر مستقیم است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
ارتباط بین فرضیه های ۳ و ۴ :
فرضیه ۳ به حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی اشاره دارد و فرضیه ۴ به حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی می پردازد.
جدول۴-۲۵ ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۳ و ۴

 

ضریب همبستگی اعتبار آزمون نتیجه گیری جهت رابطه
۰,۱۸۲ ۰,۰۲۶ وجود رابطه مستقیم

با توجه به آنکه مقدار اعتبار آزمون در جدول ۴-۲۵ از ۰,۰۵ کمتر است بنابراین می توان گفت که فرض صفر آماری با سطح خطای۵ درصد رد می شود و بعبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد بین حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی با حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی، رابطه معنی دار وجود دارد ولی خیلی رابطه شدیدی نیست. با توجه به اینکه ضریب همبستگی فوق برابر ۰,۱۸۲ و مثبت است می توان گفت که رابطه بین این دو متغیر مستقیم است.
ارتباط بین فرضیه های ۳ و ۵ :
فرضیه ۳ به حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی اشاره دارد و فرضیه ۵ به پایین بودن
هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی می پردازد.
جدول۴-۲۶ ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۳ و ۵

 

ضریب همبستگی اعتبار آزمون نتیجه گیری جهت رابطه
۰,۲۳۱ ۰,۰۰۴ وجود رابطه مستقیم

با توجه به آنکه مقدار اعتبار آزمون در جدول ۴-۲۶ از ۰,۰۵ کمتر است بنابراین می توان گفت که فرض صفر آماری با سطح خطای۵ درصد رد می شود و بعبارت دیگر با اطمینان ۹۵ درصد بین حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی با پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی، رابطه نسبتا قوی وجود دارد. با توجه به اینکه ضریب همبستگی فوق برابر ۰,۲۳۱ و مثبت است می توان گفت که رابطه بین این دو متغیر مستقیم است.
ارتباط بین فرضیه های ۳ و ۶ :
فرضیه ۳ به حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی اشاره دارد و فرضیه ۶ به آشنایی وارد کنندگان با روش اعتبار اسنادی می پردازد.
جدول۴-۲۷ ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۳ و ۶

ضریب همبستگی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...