شکل ۵-۳ اندازه ولتاژ مؤلفه‌های d و q پس از بهینه‌سازی ODDSRF 81
شکل ۵-۴ نحوه‌ی اتصال ODDSRF-PLL ،FLC و P-DPC به یکدیگر ۸۳
شکل ۵-۵ الف) توان راکتیو تولیدشده با توجه به خطا و تغییرات خطای ولتاژ ب)میزان توان راکتیو مرجع بدست آمده ۸۳
شکل ۵-۶ پروفیل ولتاژ باس توربین بادی قبل و پس از اعمال STATCOM 85
شکل ۵-۷ مدت زمان تحمل ولتاژ های توربین بادی بر حسب ولتاژ بر اساس Nordic grid code 86
شکل ۵-۸ الگوریتم کلی برای بهینه کردن عملکرد کنترل پیش بین ۸۷
پایان نامه - مقاله - پروژه
فهرست جدول‌ها
جدول ۳-۱ مقایسه مزایا و معایب توربین بادی سرعت ثابت و متغیر ۱۱
جدول ۳-۲ مقایسه ضریب توان توربین بادی در کدهای شبکه ۱۹
جدول ۵-۱ قواعد فازی برای ضریب یادگیری  ۵۳
جدول ۵-۲ قواعد فازی برای ضریب یادگیری  ۵۳
جدول ۵-۳ قواعد فازی برای  ۵۴
جدول ۶-۱ نمونه‌هایی از کاربردهای کنترل پیش بین ۶۳
جدول ۶-۲ اندازه بردارهای ولتاژ ۸ گانه بر روی محورهای قاب ساکن ۷۳
جدول ۶-۳ بردارهای انتخاب‌شده برای اعمال آن به کنترل پیش بین توان مستقیم ۷۶
جدول ۷-۱ پارامترهای ثابت شبکه ۸۰
جدول ۷-۲ قواعد فازی برای تولید توان راکتیو مرجع به وسیله‌ی خطا و تغییرات خطای ولتاژ ۸۳
جدول ۷-۳ مقایسه‌ی ولتاژ باس توربین بادی قبل و بعد اعمال STATCOM 85
فهرست کلمات اختصاری
AFPSO Adaptive Fuzzy Particle Swarm Optimization
BF Best Fitness
DDSRF Double Decouple Synchronous Reference Frame
DFIG Doubly Fed Induction Generator
DG Distributed Generation
DPC Direct Power Control
DVR Dynamic Voltage Restorer
FACTS Flexible AC Transmission Systems
FLC Fuzzy Logic Controller
FOM First Of Maximum
FRT Fault Ride Through
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
ISC Instantaneous Symmetrical Components
GTO Gate Turn-Off
LOM Last Of Maximum
LVRT Low Voltage Ride Through
ODDSRF Optimized Double Decouple Synchronous Reference Frame
PDPC Predictive Direct Power Control
PLL Phase Locked Loop
PSO Particle Swarm Optimizatiom
RSC Rotor Side Converter
SOA Center Of Average
SRF Synchronous Reference Fram
STATCOM Static Synchronous Compensator
SVC Static Var Compensator
SVM Space Vector Modulation
TSR Tip Speed Ratio
UF Unchanged Fitness
VOC Voltage Oriented Control
VSC Voltage Source Converter
VSWT Variable speed wind turbine
WRIG Wounded Rotor Induction Generator
فصل اول: مقدمه
ضرورت احتیاج به تحقیق
در سال‌های اخیر توجه بیشتری به منابع انرژی پاک مانند توربین بادی صورت گرفته است. نتیجه این امر به صورت رشد در تعداد توربین بادی و ظرفیت هر توربین بادی ظاهر شده است. از طرفی دیگر با توجه به اینکه اخیراً توربین‌های بادی ظرفیت بالایی را تولید می‌کنند و یا تجمع توربین‌های بادی به صورت مزرعه بادی توان قابل‌ملاحظه‌ای را به شبکه تزریق می‌کند، دیگر نمی‌توان توربین بادی را به عنوان منبع قابل انفصال در هر زمان دلخواه در نظر گرفت. بدین منظور کدهای شبکه وضع شده است که توربین بادی را ملزم می‌کند در زمان خطا برای مدتی در شبکه باقی بماند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...